O inštitutu

 

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko je bil ustanovljen leta 2006 kot privatna neprofitna raziskovalna ustanova, katere poglavitna dejavnost je raziskovanje ter izdajanje knjig in revij. Od ustanovitve je inštitut objavil več znanstvenih knjig v slovenskem in drugih jezikih, mdr. pomembno delo Slovenski zgodovinski atlas. Inštitut je organiziral številna mednarodna srečanja in konference na področju humanistike. Temeljni raziskovalni cilji inštituta vključujejo zgodovinopisje, filozofijo, religiologijo, antropologijo, etnologijo, umetnostno in literarno zgodovino, estetiko, etiko, teorijo kulture, humanistično metodologijo, sociologijo, leksikografijo ter teorijo in kritiko medijev, arhitekture, kognitivnih znanosti in ekologije. Obenem med osnovne dejavnosti inštituta sodita tudi, na eni strani, vpeljevanje diplomskih in podiplomskih študentov v raziskovalne in publicistične dejavnosti in, na drugi, aplikacija humanistične vednosti znotraj univerzitetnih izobraževalnih programov.

PREAMBULA

Slovenija se nahaja na geostrateško zelo pomembnem območju, na najsevernejši obali Sredozemlja, že globoko v Srednjeevropskem prostoru, na sredi Zahoda in Vzhoda Evrope. Je stičišče vseh evropskih ljudstev, slovanskega, romanskega, germanskega in ugro-finskega izvora, pretežno katoliške veroizpovedi, vendar s pomembnimi koreninami v protestantizmu ter z nenehnimi kulturnimi, političnimi ter gospodarskimi stiki povezana s pravoslavnim svetom, zgodovinsko pa ji ni tuje niti (vsaj balkansko) islamsko izročilo. Kot najzahodnejša slovanska država bi lahko na podlagi svojih zgodovinskih in sodobnih izkušenj odigrala pomembno vlogo povezovalca med državami, kulturami, religijami, civilizacijami, zlasti na prostoru Jugovzhodne in Vzhodne Evrope ter Sredozemlja.

Za dosego tega cilja pa ne bodo potrebni le visokotehnološki izdelki, ki jih v konkurenci s precej večjimi in tradicionalno tehnološko bolje podkovanimi državami Slovenija ne bo mogla izdelati v takih količinah, namenu in kakovosti, da bi lahko izpolnila ta pričakovanja, temveč zlasti na podlagi nudenja raznovrstnih storitev, med katerimi lahko prav humanistične znanosti predstavljajo konkurenčno prednost, kot npr. v destinacijskem turizmu naravne in kulturne dediščine.

POSLANSTVO

Humanistika, ki jo bo gojil INR, bo na interdisciplinarni pristop do družbe, kulture in okolja stopala ob bok sodobnim svetovnim metodološkim, teoretičnim in aplikativnim usmeritvam. Velik pomen bo posvečen obravnavam kulturne (in naravne) dediščine, predvsem kako narediti razvidno dejavno vlogo dediščine, izročila, kulturnega prenosa v današnjosti, ki jo opredeljujejo predvsem ekonomistično-politični in tehnološko-informacijski dejavniki. Zgodovinske okoliščine in naravno/geografsko okolje je namreč dano kot svet razvijanja sedanjih in prihodnjih življenjskih možnosti v najširšem smislu, zato so študije o ekonomskih vidikih dediščine z aplikacijo na sodobne družbeno-ekonomske procese z uporabo tehnologij, ekologije, kulturnega  turizma, zdravstva, šolstva, še kako aktualne in jih je potrebno vnesti v vse stopnje izobraževalnega sistema, ob tem pa postaviti načelo ekonomije kvalitete namesto ekonomije kvantitete.

POGLAVITNI CILJI

Interdisciplinarne in specialne raziskave na področjih zgodovinopisja, filozofije, literarnih študij, religiologije, antropologije, etnologije, umetnostne zgodovine, arhitekture, estetike, slovenistike, literarne zgodovine, kulturne in naravne dediščine, leksikografije, evropske ideje ter humanističnih vidikov teorije znanosti in tehnologije, informacijskih ved, kognitivnih znanosti, prava, sociologije, politologije, ekonomske zgodovine in teorije, medijskih študijev, ekologije in teorije demokracije.

> Raziskovalno sodelovanje med humanističnih inštitucijami v slovenskem in mednarodnem prostoru.

> Izvajanje raziskovalnih programov in projektov na področju interdisciplinarne humanistike.

> Promocija humanistike v slovenskem in mednarodnem okolju.

> Prirejanje znanstvenih in strokovnih posvetov o humanističnih, kulturnih, znanstvenih in družbenih temah.

> Vzpostavljanje digitalnega humanističnega arhiva.

> Povezovanje raziskovalne in založniške dejavnosti na področju humanistike in družboslovja.

> Znanstvena in strokovna priprava izdaj temeljnih humanističnih del.

> Vključevanje diplomantov humanistike v raziskovalno in strokovno delo.

> Aplikacija humanističnih znanj v visokošolske izobraževalne procese.

STRATEGIJA

Strateški cilji:

> Postati odlična in prepoznavna humanistična in družboslovna raziskovalna ustanova v Slovenskem in mednarodnem prostoru.

> Vzpostaviti učinkovite oblike sodelovanja in povezovanja s sorodnimi ustanovami po svetu.

> Postati referenčna ustanova za prenos humanističnih znanj in vrednot v gospodarstvo in visokošolske izobraževalne procese.

> Zagotoviti povezovanje založniške dejavnosti na področju humanistike ter promocije humanistike, razvijati raziskovalne teorije, metodologije ter empirična raziskovanja na področju humanistike in družboslovja.

> Dosegati ustrezne in primerljive finančne ter materialne pogoje za raziskovalno delo.

VREDNOTE

INR si prizadeva za svojo širšo družbeno in mednarodno uveljavitev, svoje delovanje pa utemeljuje na naslednjih temeljnih vrednotah:

> kakovost in raziskovalna odličnost,

> raziskovalna in ustvarjalna svoboda ter razvijanje civilizacijskih pridobitev humanizma,

> avtonomija v odnosu do države, političnih strank, korporacij in verskih skupnosti,

> sodelovanje v domačem in mednarodnem akademskem in širšem družbenem prostoru,

etični in odgovorni odnos do sveta ter kakovostnega trajnostnega razvoja.

VIZIJA

Postati v svetovnem merilu odlična in prepoznavna humanistična in družboslovna raziskovalna ustanova, ki ustvarjalno prispeva h kakovosti življenja. Kot raziskovalna ustanova bo predstavljala forum, na katerem se bodo v medkulturnem dialogu pretakale inovacije iz raziskovalne sfere v družbeno, kulturno in gospodarsko življenje, pobude iz okolja pa bodo smernice za nadaljnje delo.

VIZITKA

Vodovodna cesta 101

1000 Ljubljana

Slovenija

 

Telefon: +386 12444560

Fax: 2444586

institut@nova-revija.si

 

> Kje smo

KONTAKT

PRIJAVA ZA OBVEŠČANJE

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, na spletnih straneh objavlja informacije o dejavnostih v okviru raziskovalnega in infrastrukturnega programa, ki ju financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).