Infrastrukturni program

CENTER ZA PROMOCIJO HUMANISTIKE INŠTITUTA NOVE REVIJE

Inštitut Nove revije (INR) je bil ustanovljen konec leta 2005 in je s svojim delom začel leta 2006, koncesijo za izvajanje infrastrukturnega programa pa je kljub temu, da je le-tega začel izvajati že leta 2006, prejel šele leta 2009.

Inštitutu je bila podeljena koncesija za izvajanje infrastrukturnega programa leta 2009 (IP-2404: CENTER ZA PROMOCIJO HUMANISTIKE Inštituta Nove revije), in sicer v obsegu 1 FTE-ja za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2014. V letu 2014 mu je ARRS na podlagi poročila o delu za preteklo obdobje dodelila 3 FTE-je.

V letu 2014 je INR kandidiral na razpisu ARRS za dodelitev koncesij za obdobje 2015–2020. Za novo koncesijsko obdobje mu je bilo na podlagi načrta o delu dodeljeno 3 FTE-je.

Namen programa:

> omogočanje okolja za znanstveno-raziskovalno dejavnost,

> omogočanje okolja za medinstitucionalno in interdisciplinarno povezovanje,

> promocija rezultatov raziskovalnih dejavnosti, ki jih izvaja INR,

> promocija rezultatov raziskovalnih dejavnosti, ki jih izvajajo druge raziskovalne organizacije, v sodelovanju z INR,

> organizacija posvetov in konferenc,

> založniška dejavnost,

> mednarodna dejavnost INR,

mednarodna dejavnost INR v okviru Foruma za humanistiko.

Obseg programa do danes:

1. Produkcija znanstvenih in strokovnih del in založniška dejavnost (vsebinska in tehnična priprava gradiv za objavo humanističnih vsebin v knjižnih in revijalnih izdajah, e-izdajah ter samostojnih znanstvenih člankov v tiskani in e-izdaji), predstavitev na spletnih straneh INR in na eberem.si:

> 13 knjižnih izdaj INR-ja,

> 13 knjižnih izdaj v sodelovanju z Inštitutom Karantanija,

> 17 revijalnih izdaj,

> 65 pdf in e.pub izdaj na eberem.si.

2. Organizacijska in tehnična podpora pri organizaciji sestankov, posvetov, konferenc:

> 26 konferenc, posvetov, okroglih miz, tematskih razprav »Sedanjost za prihodnost«, od tega 6 mednarodnih konferenc, 1 mednarodni posvet in 3 tematske razprave s tujimi gosti,

> 32 predstavitev izdaj v Sloveniji in tujini.

3. Promocija in obveščanje javnosti:

> postavitev spletne strani revije Phainomene, tudi kot e-revije (december 2012) (phainomena),

> prenova in posodobitev spletne strani Inštituta Nove revije – zavoda za humanistiko, (maj 2013) (institut-nr),

> postavitev platforme eberem za promocijo, prodajo in distribucijo knjižnih, revijalnih in e-izdaj INR ter drugih inštitucij (maj 2014),

> obveščanje javnosti preko medijev o aktivnostih INR,

> obveščanje ciljne javnosti preko datotek INR.

4. Administrativna podpora raziskovalnemu programu in raziskovalnim projektom Inštituta (administrativna podpora raziskovalcem Inštituta Nove revije pri prijavah na domače in tuje razpise, vodenje evidenc, finančno poslovanje, ostale administrativne dejavnosti) pri:

> 1 raziskovalnem programu (koncesija 2006–2009, 2010–2014, 2015–2020),

> 1 infrastrukturnem programu (koncesija 2009–2014, 2015–2020),

> 6 mednarodnih projektih,

> 13 raziskovalnih projektih,

> 8 mladih raziskovalcih.

5. Projekt Razvoj demokracije na področju jugovzhodne Evrope, ki je del projekta Potenciali jugovzhodne Evrope (Agil). Projekt traja od leta 2013 z organizacijo prve mednarodne konference septembra v Ljubljani, v letu 2014 je bila 2. konferenca v Ljubljani, aprila 2015 pa 3. mednarodna konferenca v Zagrebu. Pri projektu je do sedaj sodelovalo že 38 znanstvenih sodelavcev.

Do danes projekt financira INR iz lastnih sredstev.

6. Ustanovitev ForHum – Foruma za humanistiko (zasnovan maja 2013, ustanovljen novembra 2014), v katerem interdisciplinarno povezujemo 54 humanistov (inštitucije in raziskovalci iz 26 držav sveta).

7. Aplikativni temeljni nacionalni projekt s področja naravne in kulturne dediščine Slovenske zgodbe – zgodbe v gibanju (začetek projekta 2012). Vsebinski koncept je zasnovan za mobilne in spletne aplikacije. Ob zaključku projekta je predviden izid tiskane in e-izdaje Atlasa naravne in kulturne dediščine Slovenije.

Do danes je INR financiral glavnino stroškov tega projekta iz lastnih sredstev in v sodelovanju s pokrovitelji.

Cilj programa:

> doseči čim širši krog javnosti ter predstaviti/promovirati dosežke na področju raziskovalnih dejavnosti, ki jih izvaja Inštitut Nove revije samostojno ali v sodelovanju z drugimi, sorodnimi raziskovalnimi inštitucijami,

> ustvariti skupen mednarodni prostor za predstavitev humanističnih dosežkov na enem mestu, ki bo dostopen širši javnosti.

Metode programa:

> izdaja znanstvenih in strokovnih del v tiskani obliki in elektronski obliki,

> organizacija in izvedba konferenc in posvetov ter tematskih razprav,

> organizacija in izvedba znanstvenega sodelovanja s sorodnimi znanstvenimi inštitucijami,

> promocija znanstveno raziskovalnih dosežkov preko medijev in spleta.

V prihodnjem obdobju pa še:

> nadgradnja rezultatov znanstvenih in strokovnih vsebin v smislu večnivojskih predstavitev vsebin, primernih za različne starostne skupine (šolarjev, starostnikov…),

> ustvariti spletni prostor, namenjen interesnim skupinam za izmenjavo mnenj ipd.

VIZITKA

Vodovodna cesta 101

1000 Ljubljana

Slovenija

 

Telefon: +386 12444560

Fax: 2444586

institut@nova-revija.si

 

> Kje smo

KONTAKT

PRIJAVA ZA OBVEŠČANJE

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, na spletnih straneh objavlja informacije o dejavnostih v okviru raziskovalnega in infrastrukturnega programa, ki ju financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).