Znanstvena izhodišča

Današnji položaj humanističnih ved lahko v precejšnji meri ocenimo kot paradoksen: po eni strani so potisnjene na obrobje, po drugi strani pa se od njih terja, da podajo celovito vizijo sveta, ki jo bolj kot ne pogrešano. Za humanistično raziskovanje je tako eno kot drugo stališče lahko zavirajoče, zato ju v predlogu projekta presegamo v okviru vprašanja: kaj tvori sodobnost današnje humanistike, katero vednost in vrednosti naj zastopa, da bo sposobna odgovarjati na izzive trenutnega časa in prostora?

Zgodovinski vidik, zaradi katerega se humanistiki pogosto očita »znanstveno regresijo« in »družbeni konzervatizem« je v predlogu pričujočega projekta vzet kot pozitivno izhodišče za tematizacijo sodobnosti, predvsem kar zadeva problem izražanje družbene in individualne svobode.

Ta usmeritev predpostavlja uveljavljanje novih interdisciplinarnih in vsebinski pristopov na polju humanističnega raziskovanja, ki upoštevajo tudi vidik pojmovnozgodovinskega učinkovanja. Ključne pojmovne opredelitve znotraj humanističnega raziskovanja ne le izhajajo iz določenega razumevanjskega konteksta in zgodovinsko-družbenih situacij marveč jih, ko se raziskovalno soočajo z njimi, tudi znova ustvarjajo. Ta vidik progresivne »zgodovinske zavesti«, ki pomeni vselej tudi osveščenost v pogledu sedanjosti in prinaša sporočilo za prihodnost, obravnavamo kot koncept komteporalnosti razumevanjega konteksta.

Metodično je bil koncept kontemporalnosti doslej razvit predvsem znotraj hermenevtične usmerjene filozofske tradicije ki je poskušala podati metodološke opredelitve za raziskovanje na področju humanističnih ved, in s tem posegla ne le zadevna raziskovalna stičišča filozofije, zgodovinopisja in literarnih ter jezikovnih znanosti , pač pa tudi splošne epistemologije prava, sociologije, pedagogike, politologije, ekonomij, skratka vsega tistega , kar v poudarjenem smislu tvori »znanosti o človek«. Povod za tako široko aplikacijo je podan neposredno v samem temporalnem učinkovanju razumevanjskega konteksta, ki teži k smiselnemu izrazu.

Z namenom, da se vnaprej izognemo slehernemu raziskovalnemu in disciplinarnemu sinkretizmu, je za celotni potek projekta predvidena skupna raziskovalna metodologija, ki jo karakterizira predvsem izdelava polja kontemporalnosti razumevanjskega konteksta in njegovega učinka na oblikovanje individualne in družbene svobode. Različne tematike so, kot je razvidno tudi iz predstavitve raziskovalnih sklopov, po pripravljalni in izvedbeni plati medsebojno povezane, kar tudi pogojuje celovito razvitje interdisciplinarnega raziskovanja na področju humanistike in njegovo družbeno aplikacijo.

Predstavitev problema

V dozdajšnjih analizah razumevanjenskega konteksta oziroma strukture smisla tako v hermenevtičnih kot tudi strukturalističnih in družbenokritičnih obravnavah ni bilo v zadostni meri upoštevana in obravnavana njegova neposredna povezava z izražanjem individualne in družbene svobode. Posebna naloga znotraj predlaganega projekta je, da pokaže na zgodovinsko učinkovanje, ki odpira prostor in čas naše sodobnosti s tem pa tudi možnosti svobodnega delovanja. Kolikor si na podlagi zgodovinskega izkustva ne le postavljamo vprašanja o tem, kdo smo, marveč smo še izraziteje postavljeni pred njih, kar izpričuje posebno avtoriteto zgodovinskosti, ko gre za oblikovanje humanistične vednosti. Toda po drugi strani ni mogoče prezreti svobode avtorja, tako v preteklosti kot v sedanjosti in prihodnosti. Ta se na polju lastnega izražanja srečuje z prezrtostjo in celo preziranjem, ki pogojuje njegovo kontinuiteto oziroma diskontinuiteto sprejemanja v času.

Tako se oblikuje posebna naloga humanističnega raziskovanja, ki preučuje zgodovinski in sodobni vidik dojemanja in izražanja svobode, predvsem na tistih točka, kjer je prihajali ali še prihaja do njenega omejevanje, ki je neposredno recepcijo ne samo izraza pač pa tudi svobode same. Cenzura v funkciji družbene kontrole javnega izražanja predstavlja le en vidik zastiranja in tudi zatiranja izraženega razumevanjskega konteksta v pogledu njegovega sočasnega učinkovanja. Opraviti imamo tu z bolj notranjim načinom samomejevanja smiselnega izražanja na način prihajanja do nesmisla, ki zadeva in posega na raven samega ustvarjalnega izraza ali celo pričevanja. Drugi zunanji način omejevanja in svobodnega izražanja in prirejanja razumevanjskega konteksta, pogosto tudi z namero njegovega usmerjanja in podrejanja višjim »državnim« gospodarskih interesom, je delovanje tajnih služb.

Slednji vidik nas neobhodno postavlja pred vprašanje transparentnosti javnega komuniciranja kot bistvenim vzvodom razvoja demokratične družbe, ki pa v dobi interneta in razmah informacijskih tehnologiji prevečkrat postavljena na preizkušnjo in opozarja na potrebo humanistične in družboslovne obravnave, ki bi prispevala tudi primerno zavest in osveščenost glede sodobnih razumevanjskih kontekstov individualne in družbene svobode, ki jo sicer povezujemo s krizo smisla.

Ključni cilji raziskav:

> analizirati filozofsko, zgodovinsko, literarnozgodovinsko in družbeno-kritično razumevanje svobode v preteklosti in sedanjosti z namenom sintetične projekcije, ki domnevno regresivnost humanistične vednosti premošča v smeri progresivnosti razvijanja metod, vsebin in aplikacije;

> na osnovi progresivnega interdisciplinarnega povezovanja humanističnih in družboslovnih pristopov k obravnavi razumevanja (in) svobode, naj bi se odprl pogled na prihodnost , ki zaveda vrednosti skupnega evropskega bivanja in sožitja , ki ima lahko veljavo tudi v perspektivi globalne humanosti;

> ta usmeritev raziskave zahteva, da zavzamemo drugačno stališče do zgodovinske in jezikovno-kulturne opredeljenosti humanističnega vedenja in prenosa humanističnih in družboslovnih znanj v izobraževanje, kulturo in družbo nasploh. Namesto da poudarjamo »znanstveni pomanjkljivost« in »uporabni primanjkljaj« humanističnega raziskovanja, ki ga mora dopolnjevati s prenašanjem ustreznejših metodologij z drugih znanosti, smatramo, da je ravno tu priložnost ustvarjanja novih pristopov in polj humanistike;

> v tem pogledu velja osrednja pozornost predloženega projekta vprašanju sporočilnosti izročila znotraj oblikovanja razumevanjskih kontekstov kot izražanju človeške in medčloveške svobode. Na vprašanje kaj zgodovinsko in aktualno pomeni svoboda, je možno odgovoriti zgolj z izražanjem svobode;

> korespondiranje med konteksti razumevanja in izražanjem svobode bo obravnavano v okviru koncepta kontemporalnosti, ki vključuje izkustvo pričujočnosti (sedanjosti) naše neposredne življenjske situacije, ki ni omejeno le na naše aktualno stanje in življenjska stališča v njem, marveč sozajema tudi pretekli in prihodnji horizont, se pravi naše celotno razumevanje bivanja v svetu, ki smo mu priče.

Vodja raziskovalnega projekta: prof. dr. Dean Komel

Predstavitev projektne skupine

 EVIDENČNA ŠT.NAZIVPRIIMEK IN IMERAZISK. PODROČJEVLOGAOBDOBJE
122467Dr.Bajc GorazdZgodovinopisjeRaziskovalec2017- 2020
234049Dr.Bilban TinaFilozofijaRaziskovalec2017- 2020
330959Dr.Božič AndrejFilozofijaRaziskovalec2017- 2020
410728Dr.Darovec DarkoZgodovinopisjeRaziskovalec2017- 2020
537533Dr.Erzetič MancaFilozofijaRaziskovalec2017- 2020
611361Dr.Friš DarkoZgodovinopisjeRaziskovalec2017- 2020
730254 Horvat Eva Tehnik2017- 2020
812709Dr.Komel AndrinaFilozofijaRaziskovalec2017- 2020
911259Dr.Komel DeanFilozofijaVodja2017- 2020
1038040Dr.Kukovec Damjan Interdisciplinarne raz.Raziskovalec 2017- 2020
1134515Dr.Lampe UrškaRaziskovalec                                          2017- 2020
1211963Dr.Matjašič Friš MatejaZgodovinopisjeRaziskovalec2019- 2020
1333696Dr.Maver AlešZgodovinopisjeRaziskovalec2017- 2020
1409230Dr.Miladinović Zalaznik Mira   upokojeni raziskovalec  2018- 2020
1512275Dr.Nežmah BernardKulturologijaRaziskovalec2017- 2020
1613353Dr.Potočnik DraganZgodovinopisjeRaziskovalec2017- 2018
1730253 Stanišič Jožica Tehnik2017- 2020           
1837960 Stopar Žiga Tehnik            2017- 2020         
1937961 Zalaznik Tomaž Tehnik2017- 2020                                        

Povezava

Izvedba projekta

Interdsiciplinarni raziskovalni projekt “Kontemporalnost razumevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode” je osredotočen na analitično, sistematično in progresivno dimenzijo osrednjega konceptualnega polja v metodologiji humanističnih ved, ki ga v okviru projektnega predloga opredeljujemo kot »razumevanjski kontekst«. To najprej vključuje razdelavo vidika  kontemporalnosti, ki omogoča njegovo neposredno prehajanje v izraz, po drugi strani pa reflektivni moment kontemporalnosti razumevanjskega konteksta prav po svoji izrazni potencialnosti učinkuje kot ključni element pojmovanja osebne in družbene svobode, ki se mora kot taka tudi izražati.  Prav kot izražena sama ustvarja izvirne razumevanjske kontekste, ki iz neposredne življenjske situacije in njenih kulturnih ter družbenih okvirov prehajajo v  posredne načine arhivirane obstojnosti (tekstni, zgodovinski, literarni, slikovni, informativni in drugi tipi dokumentov) in ima vselej tudi vrednostno sporočilnost v medčloveški komunikaciji.

Taka posredna obstojnost pomenskega fiksiranja življenjskega izražanja že po načinu lastnega dokumentiranja in vrednostne cirkulacije v komunikaciji nikakor ni samoumevna, marveč terja izrecno razumevanje in razlago, kar je predvsem naloga humanističnih ved. Z vidika  kontemporalnega učinkovanja takega reflektivnega razumevanja ne omogočajo šele interpretativni postopki, marveč se ti sami že opirajo na primarno izraženi razumevanjski kontekst, ki omogoča vse nadaljnje načine izraznega prehajanja. Zavoljo tega mu v okviru predložene raziskave podeljujemo osrednjo veljavnost za vzpostavljanje individualnega in družbenega pojmovanja svobode, ki v aktualni družbeni situaciji tvori zmeraj že predpostavljeni, ne pa tudi vselej reflektirani in izraženi vidik izkustva življenjskega sveta.

To nelagodje izražanja svobode je v sodobnem (postmodernem, postzgodovinskem, posthumanem) času, tako kar zadeva osebnostni kot skupnostni ozir preraslo v krizo smisla, ki prizadeva človeškost v najširšem smislu, še posebej pa možnost svobodne izbire in ravnanja v  odnosu do samega sebe in drugih, ki ne tvori  običajnega odnosa, marveč zahteva izrecni odnos, tj.  “razumevanje za” in  sporazumevanje.

Raziskava izkazuje analitično in sintetično znanstveno relevanco; medtem ko je prva povezana s poskusom nove konceptualizacije interdisciplinarnega humanističnega raziskovanja, se druga navezuje na neposredno veljavnost in uveljavljanje teh konceptov znotraj širšega polja znanstvenega vedenja, pa tudi kulture, izobraževanja in medijev, kamor  humanistično vedenje neposredno posega.

Pomen za razvoj znanosti

Realizacija raziskovalnega projekta bo prispevala k disciplinarnemu in interdisciplinarnemu znanstvenemu razvoju z dveh plati: prvi je povezan s konceptualizacijo “razumevanjskega konteksta” kot možne podlage interdisciplinarne usmerjene humanistike, drugi pa s problemskim razvitjem “izražanja svobode” skozi preteklost in v sodobnosti. Ker so se dozdajšnje raziskave obeh tematik odvijale ločeno in brez medsebojne navezave, je to neprimerno omejevalo tako interdisciplinarni razvoj humanističnega raziskovanja kot njegovo aplikacijo v aktualni družbeni situaciji. Izvedba raziskovalnega projekta je v tem pogledu utrla še nedognane humanistične perspektive znotraj celotnega družbenega razvoja.

Aplikacijo humanistične vednosti na fenomen družbene svobode in pravičnosti s poudarkom na njenem eksistencialnem in koeksistencialnem izkustvu tako lahko štejemo kot poseben raziskovalni prispevek glede na utečene družboslovne obravnave, ki zaradi svoje objektivistične orientacije zanemarjajo vsakokratno individualno umeščenost v svet. V njej je zasnovana tudi možnost razvijanja razumevanjskega konteksta v neposredni komunikaciji in v njenem teoretskem zajetju. Medčloveško komunikacijo danes zaznamuje vseprisotnost informacijske komunikacije, ki pa prav zavoljo svojega brezmejnega potenciala lahko spregleda samo mero vzpostavljanja medčloveškega dialoga na različnih ravneh, brez katerega se porajajo najrazličnejše konfliktne situacije.

Opredelitev te meje tvori osnovni vidik obravnave problema izražanja svobode v lokalni in globalni aktualnosti, ki je bila v okviru projekta podana v okviru konceptualizacije kontemporalnosti kot osnovanega elementa učinkovanja humanistične vednosti v prostoru in času. Pristop humanističnih ved k različnim problemskim vidikom (zgodovinskim, filozofskim , znanstvenim, kulturnim, umetniškim, družbenim) nima zgolj obeležja aktualizacije, pač razprostrtje celotnega polja izkustva, ki zadeva sam človeški smisel. V tem je vsebovan tudi ključni pogoj možnosti za oblikovanje družbene odgovornosti, glede katere sicer ugotavljamo vrednostno dezorientacijo in nihilizem. Razvijanje interdisciplinarne humanistike v opiranju na kontemporalno učinkovanje razumevanjskega konteksta lahko ponudi neko pot za soočenje z vrednostno krizo.

V tem oziru velja kot posebno relevantnost izvedbe raziskovalnega projekta poudariti prenovo polja interdisciplinarnih raziskav, ki v dozdajšnji raziskovalnih prispevkih s področja humanističnih ved še ni bilo dovolj razvito, še manj je bila podana konceptualna zasnovanost postopkov razumevanja in interpretacije. Raziskave v okviru projekta združujejo analitične in sintetične vidike tematske obravnave z namenom, da se vzpostavi progresivna interdisciplinarna humanistična metodologija, ki zavzema vmesni prostor med teorijo in aplikacijo ter tako premošča razkorak med njima.

Progresivno povezovanje analitičnih in sintetičnih vidikov raziskave lahko prispeva nove vidike umeščanja humanistične vednosti, ki je neločljiva povezana z oblikovanjem vrednosti – humanistika se ne more izogniti temu, da ne bi govorila o smislu humanosti in vsem, kar jo določa; v sklopu pričujočega projekta je s tem povsem poudarjeno vrednostno določilo svobode.

Pomen za razvoj Slovenije:

Rezultati projekta lahko neposredno vplivajo na oblikovanje ustreznejšega okolja za kulturni in družbeno-gospodarski razvoj (kar je ena od strateških prioritet tako Slovenije kot EU), saj ta predpostavlja vzporedno razvijanje in zagotavljanje individualne in družbene svobode ter uveljavljanje demokratičnih norm družbenega urejanja in upravljanja.

Velik delež raziskav v okviru izvedenega raziskovalnega projekta se loteva obravnave slovenske in evropske zgodovinske formacije ter diskusije o trenutnem družbenem stanju v Sloveniji in Evropi, ki je v precejšnji meri pogojena tudi s politično in kulturnimi okoliščinami v bližnji in oddaljeni preteklosti. V tem pogledu je bilo tako organizacijsko kot raziskovalno pomembno sodelovanje z domačimi in tujimi zunanjimi eksperti, kar neposredno prispeva tudi k mednarodni akademski mobilnosti.

V okviru projektnih raziskav izstopa proučevanje manj znanih poglavij iz slovenske zgodovine, ki je oprto tudi na pričevanjske vire. Ob tem se je pokazala veljavnost pričevanjskega posredovanja v dokumentarnih in umetniških virih za oblikovanje humanistične vednosti in njene aplikacije v družbenem prostoru.

Poseben vidik obravnave tvori tudi kritična refleksija položaja slovenskega jezika, ki nima le širše kulturne in politične veljave, pač pa tvori tudi osnovni element humanistike. Hkrati je bila poudarjena relevantnost večjezikovnosti za razvijanje interkulturne komunikacije, v kateri so danes tvorno soudeležene tudi raziskovalne in izobraževalne dejavnosti . Za Slovenijo ima tako uporaba lastnega jezika kot razvijanje večkulturnosti ne le ožji kulturni in izobraževalni pomen, pač pa neposredno in posredno vpliva na njen družbeno-gospodarski kot mednarodno-politični položaj.

Nadaljnje velja opozoriti, da je v okviru izvedbe projekta bil izvršen pomemben korak k obravnavi družbene svobode v Sloveniji in Evropi, glede katere trideset let po padcu berlinskega zidu beležimo krizo že na ravni njene definicije, da inštitucionalne plati niti ne posebej omenjamo. V okviru izvedbe projekta se je skušalo ugotoviti, v kolikšni meri je ta kriza dojemanja svobode neposredno povezana z izročilom in sporočilnostjo temeljnih humanističnim vrednot. Vrednostni nihilizem prežema celotno slovensko in evropsko družbeno diskusijo, kar negativno vpliva na odločitve glede prihodnjega razvoja oziroma ga pušča v neodločenosti.

Glede na izvedbo študijskih dejavnosti in vključenost članov projekte skupine v visokošolske programe izobraževanja je moč pričakovati vpliv rezultatov raziskovalnega projekta na kvalitetnejšo izvedbi študijskih programov.

Potrebno je poudariti, da so se mednarodnih konferenc, ki so bile organizirane v okviru izvedbe raziskovalnega projekta, udeleževali tudi akademski in politični predstavniki javnega življenja, kar gotovo prispeva k družbeni in državni promociji Slovenije kot članice Evropske skupnosti. To hkrati potrjuje, da razvoj humanističnih in kulturnih dejavnosti lahko učinkoviteje prispeva k prepoznavnosti Slovenije kot druge (veliko dražje) oblike promocije.

Politično oblikovanje EU, ki je sledilo padcu berlinskega zidu, je ponudilo priložnost, da se v različnih kulturnih in nacionalnih okoljih, kakor tudi na obči humani in družbeni ravni, preseže izrabljanje zgodovine za politične in druge cilje ter hkrati omogoči odprt dialog o vprašanjih, ki jih postavlja naše zgodovinsko izkustvo, naj bo še tako divergentno ali izključujoče. Poleg gospodarskega razvoja, socialne stabilnosti ter medkulturnega sporazumevanja, je tak dialog ena bistvenih priložnosti za vse članice EU, pa tudi za širši svetovni prostor.

Realizacija raziskovalnega projekta Kontemporalnost razumevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode , JZ 8354, 1. 5. 20017 – 30. 4. 2020.

I. Filozofski okvir: 1. Razumevanje in sporazumevanje/komunikacija; 2. Kontemporalnost razumevanjskega konteksta: relacije do pričevanja, izpričevanja, prepričanja, prepričevanja; 3. Kontemporalnost in kontemplacija – kulturna in znanstvena stičišča.

Prispevki:  Bilban 2018 (513704322), Bilban 2019 (513833346),  Erzetič 2020 (43535107), Komel 2018 (65096546), Komel 2019 (304580608), Komel 2018 (513833090) Komel 2020 (35752195) Komel 2021(56809475), Komel Tonkli 2018 [ 513699970]

II. Literarno-zgodovinski okvir: 1. Literatura v odnosu do zgodovinskega razumevanjskega konteksta: 2. Avtor in avtoriteta zgodovine: Preganjani, zapostavljeni, izločeni, pozabljeni in neodkriti avtorji ter pričevalci.

Prispevki: Bilban 2019 (513834114),  Božič 2019 (513838210), Erzetič 2017 (1625741), Komel 2020 (25504771),Miladinović Zalaznik 2018 (513781122), Miladinović Zalaznik 2018 (68408162 ), Miladinović Zalaznik 2019 (69292642), Miladinović Zalaznik 2021 (56939011).

III. Zgodovinopisni in družbeno-teoretski okvir: 1. Zgodovinska deskripcija in interpretacija virov; 2. Družbena razmerja in pravice ter svoboščine posameznika skozi čas; 3. Zgodovina v ospredju; politični in družbeni sistemi ter razumevanje svoboščin in pravic; 4. Družbena in politična ozadja: cenzura, disidentstvo, tajne službe; 5. Hierarhijskost družbe in družbene pravičnosti.

Prispevki: Bajc, Osojnik, Friš 2019 (1597061), Bajc, Melanšek, Friš 2020 Friš, Bajc (45217283),  1537925, Erzetič 2021 (50028035), Miladinović Zalaznik 2018 (68408162), Miladinović Zalaznik 2018 Miladinović Zalaznik (56939011), Miladinović Zalaznik 2021 (56939011).

IV. Svoboda in pravičnost v družbeno kritični in humanistični perspektivi Okvirna polja humanistične diskusije o progresivnem razumevanju izražanju svobode danes: Družbeno ekonomska kriza in kriznost humanosti; Svoboda posameznika – družbena svoboda; Svoboda in družbena enakopravnost; Medijska svoboda med politiko in kapitalom, zamegljena svoboda v demokraciji; Civilna družba in svoboda govora; Politična odgovornost v razmerju do svobode in pravičnosti; Svoboda in spoštovanje človekovih pravic; Avtonomija ustvarjanja, raziskovanja in izobraževanja: Vrednote humanosti in razvoj znanosti; Vrednote humanosti in njihov pomen v informacijsko komunikacijski družbi: Svoboda sporazumevanja in sobivanja, interkulturnosti in perspektive humane družbe.

Prispevki: Komel/Zalaznik 2017 (292610304), Adam, Zalaznik, Komel 2018 (297366528) , l Komel 2018 (66687074), Komel 2019 (304580608), Komel 2021 (56809475), Nežmah 2018 (513685890) Nežmah 2019 (304320256), Zalaznik/Komel/Zalaznik 2019 (301292800), Komel 2019 (297737216) Miladinović/Komel 2018 (66686562), Miladinović/Komel 2020 (33180675) Lampe (513838722), Komel/Miladinović Zalaznik/Zalaznik 2019 (301292800), Wintersteiner/Miladinović (20259843) omel 2019 (297737216), Komel 2021 (56809475).

Načrtovane dejavnosti in realizacija:

1. Spletna stran projekta bo vzpostavljena samostojno in kot podstran Inštituta z namenom večje dostopnosti do javnosti. Newsletter in PR aktivnosti bodo namenjene tekoči predstavitvi aktivnosti na projektu.

2. Organizirane bodo dve mednarodne konference v okviru delovanja novoustnovoljenega mednarodnega Foruma za humanistiko (http://www.for-hum.com/)

3. Znanstvena posveta “Kontemporalnost razumevanjega konteksta” bosta prispevala k strokovno in znanstveno poglobljeni izvedbi projekta s tem, da bosta omogočila strnjen pregled doseženih rezultatov in podrobno diskusijo o metodičnih in vsebinskih vidikih obravnavanih tematik.

4. Redno skozi vsa tri leta bodo potekale tematske diskusijske “Sedanjost za prihodnost” z namenom posredovanja humanističnih spoznanj širši zainteresirani javnosti.  (http://institut-nr.si/sedanjost-za-prihodnost/ )

Izbor:

V zadnjem poletju izvajanja projekta so bili dejavnosti usmerjene v objave raziskovalnih rezultatov (monografije, zborniki, znanstveni prispevki), ki so bili zaradi izbruha pandemije posredno predstavljani. Na portalu Forhum je bila odprta posebna diskusija o družbenih posledicah pandemije, http://www.for-hum.com/humanistic-discussion/v letu 2021 pa je izšla tudi tematska številka revije Phainomena na to temo, ki jo je uredil Andrej Božič.

5. Študentske delavnice so v okviru projekta organizirane z namenom neposrednega prenosa raziskovalnega raziskovalnih dela v okviru neposredne diskusije s študentkami in študenti. 

Prva študijska delavnica je bila organizirana v okviru Humanističnih korespondenc. ob gostovanju avstralskega filozofa jeffa Malpasa H , 27. 5. do 11. 6.; https://www.institut-nr.si/wp-content/uploads/2019/05/HUMANISTI%C4%8CNE-KORESPONDENCE.pdf

Posvet Od monopola do konkurence 16. 4. 2019; http://www.ds-rs.si/?q=node/4491

Drugi dve  študijski delavnici sta bili organizirani ob pripravi konference

” Goli Otok po sedemdesetih letih! Goli otok. Scars of History. International Workshop on Totalitarianism , 21.-28. 6. 2019 www.ffrz.unizg.hr/en/scars-of-history-goli-otok-workshop-on-totalitarianism/ in Totalitarizmi skozi 20. stoletje, [Erzetič COBISS.SI-ID 50251267] 14.-18. 9. 10, 2020 [Erzetič COBISS.SI-ID 50251267]; https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2020/07/Vabilo_jesenska_%C5%A1ola_2020.pdf

6. Objave tematskih blokov s prispevki članov raziskovalne skupine in zunanjih znanstvenih ekspertov v mednarodno priznanih revijah za filozofijo in zgodovinopisje, ki ju urejajo člani projektne skupine: 

Phainomena, arhiv številk 2007-2021; http://www.phainomena.com/arhiv/

Annales, Ser. hist. sociol., Vol. 29, 2019, Nr. 4; https://zdjp.si/en/annales-series-historia-et-sociologia-29-2019-4/

Studia Historica Slovenica; http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/revija/shs-2018-3

7. Načrtovane so tudi izdaje štirih zbornikov in monografski publikacij v okviru knjižne zbirke “Foruma za humanistiko” in Humanistične knjižice INR. Vodja in člani raziskovalne skupine bodo sodelovali s prispevki v zbornikih drugih mednarodnih konferencah in v mednarodnih revijah in monografskih izdajah.

A. Izvirni znanstveni članki

BAJC, Gorazd, MELANŠEK, Tadeja, FRIŠ, Darko. Uvod v zgodovino spremljanja britanske obveščevalne dejavnosti na Slovenskem – “samoevalvacije” slovenske Službe državne varnosti. Studia Historica Slovenica, 2020, 20, 3. [COBISS.SI-ID 45217283]

BAJC, Gorazd, OSOJNIK, Janez, FRIŠ, Darko. Nekateri vidiki mednarodnega priznanja Slovenije s posebnim ozirom na ameriški pogled, junij 1991-april 1992. Studia Historica Slovenica 2019, 19,1, 217-256. [COBISS.SI-ID 1597061].

BOŽIČ, Andrej. Pesniški kon-tekst(i) ob rob pesmi Paula Celana “Unlesbarkeit”. Annales :Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2019, letn. 29, št. 4, str. 603-612, ilustr.. [COBISS.SI-ID 513838210],

BILBAN, Tina. Življenjski svet kot temelj razumevanja znanosti. Annales: Series historia et sociologia, 2019, 29, 4, 549-562. [COBISS.SI-ID 513833346]

BILBAN, Tina. The potential role of literature in overcoming the denialism of ageing.  Phainomena, , 2019, 28,110/111, 323-354, [COBISS.SI-ID 513834114]

BILBAN, Tina. O človeški naravi in filozofskem premisleku znanstvenega napredka = On human nature and philosophical refelection of scientific progress. Phainomena, 2018, lent. 27, 104/105, 311-320, [COBISS.SI-ID 513704322].

DAROVEC, Darko. Faciamus vindictam : maščevalni umor in oprostilna sodba v Landarju leta 1401 med obredom maščevanja ter akuzatornim in inkvizitornim sodnim procesom. Acta Histriae, [COBISS.SI-ID 1531525],

ERZETIČ, Manca. Eksistencialna opredelitev pričevanja . Phainomena, 2020, 29,  114/115, 109-129, [COBISS.SI-ID 43535107]

ERZETIČ, Manca. Ruska revolucija skozi prizmo Kosovelovega nazora in poezije. Monitor ISH : 2018, 20,1, 123-137. [COBISS.SI-ID 1625741]

FRIŠ, Darko, GOSTENČNIK, Nina. Dr. Alojzij Juvan – drugič na čelu mariborske mestne občine (1935-1941). Acta Histriae 2018, 26, 1, 181-206, [COBISS.SI-ID 1537413.

FRIŠ, Darko, BAJC, Gorazd. Iz Istre v Avstrijo? : nekateri vidiki ameriških in britanskih obveščevalnih služb 2018,  26, št. 1, 251-276. [COBISS.SI-ID 1537925]

KOMEL, Dean. El final del humanismo como lugar del pensar de Pirjevec. Cuestiones de filosofía, 2020,  6,  26 [COBISS.SI-ID 25504771]

KOMEL, Dean. Die Geschichtlichkeit Europas und die Schatten des Nihilismus. Teoria , 2020, vol. 40,  1, 31-39. [COBISS.SI-ID 16762115]

KOMEL, Dean. Kontemporalnost razumevanjskega konteksta kot podlaga interdisciplinarne humanistike. Annales : Series historia et sociologia,  2019,  29,  4,  531-548,[COBISS.SI-ID 513833090]

KOMEL, Dean. The influence of Heideggerʼs thought on the development of philosophy in ex-Yugoslav countries. Human studies, 2018, 41, 4, 643-660.  [COBISS.SI-ID 65096546]

KOMEL, Dean. Revolucija med ideologijo, zgodovino in filozofijo : svetovni imperializem. Monitor ISH, 2018, 20,  1, 197-226. [COBISS.SI-ID 1626509]

KOMEL, Dean. Veliki oktober in veseli december : o nekaterih vprašanjih oktobrske revolucije in revolucije sploh. Studia Historica Slovenica, 2018,  18, 3,737-753,. [COBISS.SI-ID 1573765],

LAMPE, Urška. Zaščita civilnih oseb v času vojne med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Annales :Series historia et sociologia, 2019, 29,  4,  625-644, [COBISS.SI-ID 513838722],

MAVER, Aleš. Državljanske vojne v “krščanskih časih”. Annales : , Series historia et sociologia,  2020, 20, št. 3, 435-446.  [COBISS.SI-ID 61521923]

MAVER, Aleš, MAVER ŠOBA, Nataša, FRIŠ, Darko. Med pobožnostjo in gradnjo socializma : celjski Koledar Družbe Sv. Mohorja med letoma 1945 in 1956. Annales , Series historia et sociologia, 2019, 29, 3, 437-454, [COBISS.SI-ID 1596037]

MAVER, Aleš, FRIŠ, Darko. Iudica me, Deus : duhovniki v politiki na Slovenskem ter v srednji Evropi v prvi polovici 20. stoletja in Anton Korošec. Acta Histriae, 2018, 26, 1, str. 109-126.

MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira. Nepartizanski odpor proti okupatorju na Slovenskem : primer plemiške družine Maasburg in sorodnikov. Annales :  Series historia et sociologia,  2019, 29, 4, 645-660.[COBISS.SI-ID 513838978]

MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira. Alice Schalek na črnogorski meji. Acta Histriae, 2018, 26, 2, 539-556. [COBISS.SI-ID 513781122],

MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira. Die Familie Maschek von Maasburg und ihre historischen Bezüge zu Slowenien. Österreich in Geschichte und Literatur mit Geographie, I, 2018, 62, 3, 04-317. [COBISS.SI-ID 68408162]

MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira. Vpliv oktobrske revolucije na družino barona Johanna von Maasburga, avstro-ogrskega generalmajorja v pokoju iz Vipave. Studia Historica Slovenica, 2018, 18, 3, 755-774. [COBISS.SI-ID 1574021].

NEŽMAH, Bernard. Oktobrska revolucija med mitom in realnostjo. Studia Historica Slovenica, 2020, 20, 1, 119-141 [COBISS.SI-ID 46162435]

NEŽMAH, Bernard. Oktobrska revolucija kot levi fašizem : od lomljenja kapitalistov do lomljenja umetnikov. Monitor ISH, 2018, 20, 1, 179-196.

TONKLI-KOMEL, Andrina. The dynasty of logos : Gorgias’ fight for Helen. Teoria, 2018, 38, 1, 107-119. [COBISS.SI-ID 513699970]

B. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

BAJC, Gorazd. A reflection on historiographies regarding intelligence services : the case of Julian Venetia during the Second World War. V: MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (ur.), et al.  Freedom and justice as a challenge of the humanities. Bern [etc.]: P. Lang. cop. 2018, 255-281. [COBISS.SI-ID 24186632]

ERZETIČ, Manca. Goli otok kot totalitaristična zastraševalna metoda. V: ERZETIČ, Manca (ur.). Goli otok po sedemdesetih letih. Ljubljana: INR. 2021, str. 35-50. [COBISS.SI-ID 50483715]

MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira. Hundert Jahre nach dem Großen Krieg am Isonzo Fallbeispiele Maasburg, Schalek, Musil, Kuhar. V: MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (ur.), KOMEL, Dean (ur.). Europe at the crossroads of contemporary world : . Ljubljana: INR. 2020, 147-164. [COBISS.SI-ID 36387331]

KOMEL, Dean. Ein Jahrhundert der Krise : Europa und der Geist der Philosophie. V: MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (ur.), KOMEL, Dean (ur.). Europe at the crossroads of contemporary world : 100 years after the Great War,. Ljubljana: Inštitut Nove revije. 2020, 257-271. [COBISS.SI-ID 35752195]

KOMEL, Dean. Freiheit und Gerechtigkeit als zentrale Determinanten der politischen Welt. V: MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (ur.), et al.  Freedom and justice as a challenge of the humanities. Bern [etc.]: P. Lang. cop. 2018, 73-84. [COBISS.SI-ID 66687074]

KOMEL, Dean. Kontemporalität als Fragehorizont der Philosophie. V: ANGELOVA, Paula (ur.), ANDREEV, Jassen (ur.), LENSKY, Emil (ur.). Das interpretative Universum : Dimitri Ginev zum 60. Geburtstag. Würzburg: Königshausen & Neumann. 2017, 471-483. [COBISS.SI-ID 65056354]

MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira. Welche Freiheiten hatten Johann, Friedrich und Nikolaus von Maasburg im 20. Jahrhundert?. V: MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (ur.), et al.  Freedom and justice as a challenge of the humanities. Bern [etc.]: P. Lang. cop. 2018, 205-223. [COBISS.SI-ID 66816354]

MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira. Dolžnost spomina – Goli otok danes. V: ERZETIČ, Manca (ur.). Goli otok po sedemdesetih letih,. Ljubljana: Inštitut Nove revije. 2021, 53-66. [COBISS.SI-ID 61028611]

MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira. Hundert Jahre nach dem Großen Krieg am Isonzo Fallbeispiele Maasburg, Schalek, Musil, Kuhar. V: MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (ur.), KOMEL, Dean (ur.). Europe at the crossroads of contemporary world : . Ljubljana: Inštitut Nove revije. 2020, 147-164. [COBISS.SI-ID 36387331]

MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira. Ein anderes Bild Robert Musils. V: KONDRIČ HORVAT, Vesna (ur.), et al. Literarische Freiräume : Festschrift für Neva Šlibar,. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2019, 107-118. [COBISS.SI-ID 69292642]

MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira. Welche Freiheiten hatten Johann, Friedrich und Nikolaus von Maasburg im 20. Jahrhundert?. V: MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (ur.), et al. Freedom and justice as a challenge of the humanities. Bern [etc.]: P. Lang. cop. 2018, 205-223. [COBISS.SI-ID 66816354]

NEŽMAH, Bernard. Goli spomin na Goli otok. V: ERZETIČ, Manca (ur.). Goli otok po sedemdesetih letih. Ljubljana: Inštitut Nove revije. 2021, 137-157. [COBISS.SI-ID 61031683]

NEŽMAH, Bernard. What is the position of the humanities in mass media?. V: MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (ur.), et al. Freedom and justice as a challenge of the humanities. Bern [etc.]: P. Lang. cop. 2018, 315-322. [COBISS.SI-ID 513685890]:

POVOLO, Claudio, DAROVEC, Darko. Vendetta and banishment. V: MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (ur.), et al. Freedom and justice as a challenge of the humanities. Bern [etc.]: P. Lang. cop. 2018, 227-253. [COBISS.SI-ID 513686402]

C. Znanstvene monografije

KOMEL, Dean. Totalitarium : [znanstvena monografija], (Humanistična zbirka INR). Ljubljana: Inštitut Nove revije, 2019. 254 str. [COBISS.SI-ID 304580608]

KOMEL, Dean. Horizonti kontemporalnosti :  Ljubljana: INR, 2021. 216 str. [COBISS.SI-ID 56809475]

MILADINOVIĆ-ZALAZNIK, Mira: Zgubljeni spomin Vipave : generalmajor Johann von Maasburg in njegovi. Ljubljana: INR 2021. 671 str.  [COBISS.SI-ID 56939011]

NEŽMAH, Bernard. Fragmenti o novinarskem pisanju :  Ljubljana: INR 2019. 124 str.  [COBISS.SI-ID 304320256]

D. Znanstveni zborniki:

MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (urednik), KOMEL, Dean (urednik). Europe at the crossroads of contemporary world : 100 years after the Great War. Europa an den Scheidewegen der gegenwärtigen Welt : 100 Jahre nach dem Großen Krieg, (Zbirka Forhum). Ljubljana: Inštitut Nove revije, 2020. 400 str. ISBN 978-961-7014-23-5. [COBISS.SI-ID 33180675]

MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (urednik), KOMEL, Dean (urednik). Freiheit und Gerechtigkeit als Herausforderung der Humanwissenschaften = Freedom and justice as a challenge of the humanities. Bern [etc.]: P. Lang, cop. 2018. 376 str. ISBN 978-3-0343-3170-8. COBISS.SI-ID 66686562

ERZETIČ, Manca (ur.).Goli otok po sedemdesetih letih, (Humanistična zbirka INR). Ur. Manca ERZETIČ  (urednik) Ljubljana: Inštitut Nove revije, 2021. 190 str., ISBN 978-961-7014-25-9. [COBISS.SI-ID 50028035]

E. Strokovni zborniki

KOMEL, Dean (urednik), ZALAZNIK, Tomaž (urednik). Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2017. 207 str.,. [COBISS.SI-ID 292610304]

ADAM, Frane (urednik), KOMEL, Dean (urednik), ZALAZNIK, Tomaž (urednik). Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji : 1.1. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2018. 154 str.  [COBISS.SI-ID297366528 ]

ZALAZNIK, Tomaž (urednik, avtor), KOMEL, Dean (urednik). Od monopola do konkurence. Zahteva za kvaliteten, nediskriminatoren in konkurenčen razvoj javne službe v Republiki Sloveniji, (Zbirka Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji). Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2019. 122 str.  [COBISS.SI-ID

WINTERSTEINER, Werner (ur.), MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (ur.). Manifest|o Alpe-Adria : Stimmen für eine Europa-Region des Friedens und Wohlstands = voci per una regione europea di pace e prosperità = glasovi za evropsko regijo miru in blagostanja. Wien: Löcker. 2020

Prispevki na  mednarodnih znanstvenih konferencah in gostovanja na tujih univerzah

(izbor)

BAJC, Gorazd. Allied missions and partisan resistance in Northeast Italy : Vortrag an der Konferenz Transnationaler Widerstand und Befreiung 1945, Universität Innsbruck, 29. März 2019. [COBISS.SI-ID 24480008]

BILBAN, Tina. A Phenomenological approach to QM: better understanding of contemporary philosophy of QM by revisiting Bohr and Husser : lecture at International Conference Phenomenological Approaches to Physics Historical and Philosophical Perspectives University of Graz, Austria; 14-16 June 2018. [COBISS.SI-ID 513707138]

BILBAN, Tina. Informational foundations of quantum theory : critical reconsideration from the point of view of a phenomenologist : predavanje na Quantum mechanics: paradigm or ontology of nature? 2nd Annual Pehnomenological Approaches to Physics Conference, September 26-28 2019, Stony Brook University. [COBISS.SI-ID 513832834]

BOŽIČ, Andrej. The fragility of poetic con-text(s) : predavanje na International Seminar in Philosophy and Education Fragility of Understanding: The Pathways to an Enlarged Self, Wednesday, November 14, 2018, hosted by Arizona State University, Barrett, The Honors College. [COBISS.SI-ID 513748098]

BOŽIČ, Andrej. The inter-world(s) of voice : predavanje na Jesuit University Ignatianum, International summer School in Philosophy and Education, Krakow, Poland, May 28, 2018. [COBISS.SI-ID 513703554]

KOMEL, Dean. Post-Yugoslav syndrome of dehumanization.). Xenophobia : identity and new forms of nationalism : bscientific conference, October 4-5, 2018, Belgrade. Beograd: Institute of Social Sciences. [COBISS.SI-ID 513750658]

KOMEL, Dean. Die Geschichtlichkeit Europas in der Schatten des Nihilismus : lecture at the International Conference Patterns of Contemporary Nihilism/Formas del Nihilismo Contemporaneo/ “, Pisa 4. – 6. 11. 2019. [COBISS.SI-ID 70713442]

KUKOVEC, Damjan. The legal profession’s responsibility for Brexit : predavanje na City Law School, 19. oktober, 2018. [COBISS.SI-ID 513755010]

KUKOVEC, Damjan. Constitutionalism and social hierarchy : predavanje na konferenci EU Constitutional Imagination: Between ideology and utopia, 1-2 November, 2018, Academic Conference, University of Copenhagen, Facutly of Law. [COBISS.SI-ID 513754754]

KUKOVEC, Damjan. Peaceful contestation : predavanje na work in progress workship Polycentric in the European Union, 8-9 February 2018, Worchester College, University of Oxford. [COBISS.SI-ID 513755778]

MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira. Das letzte Jahr des Großen Krieges im slowenischen ethnischen Gebiet und die Macht der Presse : was wurde daraus? : Vortrag bei Institut “Moderne im Rheinand” an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, 21. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 513781378]