Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (v nadaljevanju INR), Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, na podlagi 5. člena Pravilnika o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev INR (v nadaljevanju Pravilnik) in Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS št. 87/22) objavlja

Javni razpis za kandidatko/kandidata za mlado raziskovalko oz. mladega raziskovalca (v nadaljevanju MR) v letu 2023

 1. Predmet javnega razpisa je izbira MR, ki je v letih 2021, 2022, ali bo v letu 2023 začel usposabljanje za pridobitev doktorata znanosti na raziskovalnem področju: filozofije, kulturologije, kulturne in socialne zgodovine v okviru raziskovalnega programa P6-0341, Humanistika in smisel humanosti v vidikih zgodovinskosti in sodobnosti.
 1. Kandidat za MR mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 • da še nima zaključenega doktorata znanosti oziroma pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti,
 • da še ni bil zaposlen kot mladi raziskovalec,
 • da izkazuje znanje dveh svetovnih jezikov in zmožnost prevajanja strokovnih besedil,
 • da ima zaključen študijski program druge stopnje oziroma ima primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini (kandidati, ki ob prijavi na razpis še ne bodo imeli zaključenega študijskega programa druge stopnje, morajo študij zaključiti najkasneje do 15. septembra letos,
 • da ima povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu druge stopnje, najmanj 8,5 (upošteva se tudi ocena magistrskega dela),
 • da od zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven oziroma primerljivega študijskega programa, doseženega v tujini, niso minila več kot 4 leta (upošteva se leto zaključka). Obdobje se lahko, iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo podaljša za čas upravičene odsotnosti in zaradi drugih oblik upravičenih odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, vendar  samo, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev, in sicer največ za čas upravičene odsotnosti,
 • se pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi vpiše v prvi, drugi ali tretji letnik študijskega programa tretje stopnje.

Tujci oz. kandidati za mladega raziskovalca, ki so zaključili študij v tujini, morajo imeti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi urejeno vso potrebno dokumentacijo za zaposlitev v Republiki Sloveniji. Če kandidat za mladega raziskovalca ni opravil študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program v Republiki Sloveniji, mora pridobiti odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji.

 1. Prijava na javni razpis mora vsebovati:
 • podpisano vlogo z navedbo osebnih podatkov (ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefon, elektronski naslov),
 • dokazilo o izobrazbi, če je kandidat že zaključil šolanje (fotokopija diplome študijskega programa druge stopnje),
 • dokazilo o povprečni oceni študijskega programadruge stopnje (tj. dodatek k diplomi oz. uradno potrjen seznam vseh opravljenih izpitov in vaj, iz katerega je razvidna povprečna študijska ocena izračunana na 2 decimalki natančno),
 • potrdilo o vpisu na podiplomski študij tretje stopnje in dokazilo o opravljenih obveznostih, če je kandidat že vpisan.

Prijavi so lahko, za namen ocenjevanja skladno s postavljenimi merili, priložene še tudi sledeče priloge:

 • dokazilo o prejetih nagradah in priznanjih,
 • seznam objavljenih znanstvenih člankov,
 • dokazilo o sodelovanju pri raziskovalnem delu,
 • ustrezna dokazila, s katerimi dokazujete upravičene odsotnosti za izpolnjevanje pogoja o letih po zaključku študija iz 6. alineje 2. točke tega razpisa.
 1. Vloge kandidatov bodo ocenjene po naslednjih merilih:
 • ocena razgovora s kandidatom (največ 3 točke),
 • objavljena znanstvena dela (največ 3 točke po posamezni enoti),
 • objavljena strokovna dela (največ 1 točka po posamezni enoti),
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu (največ 3 točke),
 • prejete nagrade oziroma priznanja (največ 3 točke),
 • povprečna ocena študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program (10 točk za povprečno oceno od vključno 9 do 10 in 8 točk za povprečno oceno od vključno 8 do 8,99).
 1. Čas sklenitve delovnega razmerja

INR z izbrano kandidatko oz. kandidatom za MR sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas, in sicer za čas rednega usposabljanja do doktorata znanosti (mlade raziskovalce se financira do doktorata znanosti, vendar največ 4 leta – če je kandidat za mladega raziskovalca ob nastopu zaposlitve vpisan v prvi letnik doktorskega študijskega programa). Če je kandidat vpisan v prvi letnik, je čas financiranja tri leta, če pa je vpisan v drugi letnik, je čas financiranja dve leti.

Pogodba o zaposlitvi preneha, če mladi raziskovalec zaključi usposabljanje (doktorira) pred predvidenim iztekom pogodbe.

 1. Prijava na javni razpis

Prijava mora prispeti po pošti na naslov Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, najpozneje 5. 4. 2023, ne glede na način pošiljanja. Na ovojnici se pripiše »Razpis za MR – ne odpiraj – javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2023«.

Kandidati lahko prijavo do roka oddajo osebno na sedežu INR.

V postopku izbora bodo obravnavane le popolne prijave, ki bodo prispele na naslov INR v razpisnem roku in na zgoraj navedeni način!

 1. Dodatne informacije in opozorila

INR bo izbiro opravil do 28. 4. 2023.

Razgovori s kandidati so načrtovani med 17. in 21. 4. 2023.

Mentorja izbranemu MR-ju določi vodja raziskovalne dejavnosti INR v soglasju z direktorjem INR.

Izbran kandidat bo na elektronski naslov, naveden v prijavnem obrazcu, pozvan, da v 3 delovnih dneh sporoči, ali sprejema zaposlitev kot mladi raziskovalec.

INR bo neizbrane kandidate obvestil o tem, da niso bili izbrani, v roku 8 dni po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 01 2444 560.

Tomaž Zalaznik

Direktor

V Ljubljani, 15. 3. 2023